I. třída

Naše třída je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle školského zákona 564/2004 Sb. Učíme se zde žáci I. ročníku, II. ročníku, ročníku třetího i ročníku čtvrtého. Společně se zde snažíme zvládnout učivo dle školního vzdělávacího programu, minimální výstupy žáků. Třídu vede paní třídní učitelka Mgr. Monika Poláchová.

Paní třídní učitelka je speciální pedagog-psychoped, etoped. Má specializační studium pro výuku znakového jazyka neslyšících, dále specializační studium pro výchovné poradce a státní zkoušku zaměřenou na specifické poruchy učení žáků. Ve třídě působí u dvou žáků vzhledem k jejich disabilitě dva asistenti pedagoga. Všichni společně pracujeme a učíme se nové věci. Ve třídě se mísí různé typy handicapu (mentální, sluchový, psychiatrické obtíže, poruchy autistického spektra, psychické deprivace.....).

Ve škole využíváme při výuce mnoho názorných pomůcek. Výuka je zaměřena na skupinovou výuku podle ročníku, a přiměřené tempo práce. Je zohledněna individualita každého žáka. Znamená to, že v hodinách žáci pracují ve čtyřech skupinách dle ročníků. V těchto skupinách se pak žáci učí právě tomu učivu, které odpovídá jejich ročníku.

Vyučující pedagožka zohledňuje při výuce potřeby žáků vzhledem k jejich disabilitě. Přizpůsobuje tempo práce a vysvětlování a výuku učiva jejich mentálním potřebám. Po všechny hodiny výuky doplňuje tuto výuku znakováním znaky jazyka neslyšících. Volí ve třídě potřebný komunikační systém tak, aby byli schopni reagovat všichni žáci i ti, co mají sluchový handicap. Společně se tedy znakovému jazyku učí i žáci tak, aby mohli mezi sebou komunikovat všichni vzájemně jako kamarádi.

Celý I. stupeň je zaměřený na získávání vědomostí abecedy, písmenek, osvojování si velkých, malých písmenek postupně celé abecedy, vět. Výuka probíhá hrou, názorností, přiřazováním předmětů, písmenek, vět apod. Žáci využívají tělocvičnu, máme relaxační místnost, pracujeme v keramické dílně, kde pracujeme s hlínou, rozvíjíme kreativitu, motoriku, využíváme terapie. Věnujeme se výtvarným činnostem. Využíváme rovněž počítačovou místnost, tablety. Ve třídě je velké množství didaktických pomůcek. Cvičíme společně jógu a dechová cvičení. Výuku prolínají rytmická cvičení. Vše je zaměřeno na pozitivní, klidnou atmosféru práce ve třídě.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka


Učíme se péct, 14. 09. 2021

Dnes jsme si udělali na prvním stupni ve třídě paní učitelky Poláchové sladké pracovní činnosti. Po zvládnuti matematiky, psaní i čtení nás čekaly pracovní činnosti. Ty mají žáci moc rádi. Dnes jsme se učili péct jablečný závin. Nejdříve jsme si vysvětlili, jak se takový závin peče. Naučili jsme se postup, udělali seznam potravin. Ve cvičné kuchyňce jsme se pak pustili do pečení. Ti nejmenší byli nejšikovnější! Výsledek stál za to. Podívejte se sami! Závin nám všem moc chutnal. Už se těšíme na příští vaření!

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka


Soutěž ve sluníčku, 16. 09. 2021

Dne 16. 09. 2021 jsme se rozhodli soutěžit o nejkrásnější sluníčko. Tuto třídní akci pořádáme každý rok. Vždy volíme nové techniky práce. Tento rok jsme zvolili práci s krepovým papírem. Celkově výtvarné činnosti i arteterapeutické práce patří k oblíbeným činnostem našich žáků. Máme k dispozici různé techniky i keramickou dílnu, takže fantazii se meze nekladou. Všichni žáci se opět moc snažili a vyrobili ta nejkrásnější sluníčka, co mohou být. Tyto se na nás krásně smála. Pro všechny děti pak byla i zasloužená odměna. Posuďte sami, jak krásná sluníčka nám ve škole teď září.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka


Pracovní činnosti, 21. 09. 2021

Dnes 21. 09. 2021 jsme se v pracovních činnostech zaměřili na přípravu pokrmů. Nejdříve jsme se vydali na nákup surovin. Pak jsme již ve třídě přemýšleli nad postupem pečení koláčků. Společně jsme si povídali, jak takové koláčky plněné pudingem a jablky pečeme. Ve skupinkách jsme se pak u pečení střídali. Nastrouhali jsme si jablíčka, povařili, s pudingem jsme vytvořili sladkou náplň do koláčků.

Vyváleli jsme si listové těsto a rozkrojili čtverce těsta na koláčky. Pak jsme již naplnili středy a zauzlovali koláčky tak, jak to dělají ti nejšikovnější pekaři. Pečení se nám povedlo. Příprava pokrmů je jedna z nejoblíbenějších aktivit pracovních činností našeho vzdělávacího programu.

Koláčky, jak vidíte, nám moc chutnaly! Do naší cvičné kuchyňky chodíme moc rádi.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, učitel pověřený prací VP


Projektový den - povolání řezník a malíř, 24. 09. 2021

Dnes 24. 09. 2021 jsme uskutečnili projektový den. Pokračujeme dále ve spolupráci s paní Lucií Žíhovou na projektu "Vím kam jít" pro školní rok 2021/2022. Dnes jsme si představili dvě povolání. Řezník a malíř. Nejdříve nám pan řezník předvedl pracovní náčiní. Povídal nám o své profesi, o mase a dobrotách, které se mohou z tohoto masa udělat. Poté jsme se přesunuli do kuchyňky. Naučili jsme se vyrábět párky. Ty jsme si za odměnu hned uvařili na svačinu. Párky byly výborné, moc nám chutnalo.

Následovala prezentace učebního oboru malíř. Dozvěděli jsme se, co všechno umí malíř dělat. Cvičně jsme si přilepili tapetu. Vybrali si barvu na malování. Žáci si mohli také vyzkoušet, jak se chodí celý den na žebříku. Obě profese nás velmi zaujaly. Moc děkujeme paní L. Žíhové a těšíme se na další spolupráci v projektu "Vím kam jít".

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, učitel pověřený prací výchovného poradce

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel


Projektový den - V souladu s přírodou, 13. 10. 2021

Dne 13. 10. 2021 jsme uskutečnili projektový den V souladu s přírodou. Ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka jsme připravili den zaměřený na výuku v přírodě i o přírodě. Nejdříve jsme den shlédli prezentaci na PC o zvířatech domácích i cizokrajných. 13. 10. 2021 jsme se v rámci projektu pak vydali do Ostravy do ZOO. Prošli jsme si jednotlivé části a soustředili se na spojení pracovního listu a výkladu k jednotlivým zvířatům. Po exkurzi jsme si dopracovali pracovní listy a vydali se domů.

V Zoo se nám moc líbilo. Viděli jsme spoustu zvířat. Nejvíce nás zaujali sloni-jejich majestátnost, mláďata. Moc se nám ze Zoo nechtělo. V tomto týdnu si ještě vypracujeme pracovní listy na domácí zvířata, která jsme viděli taktéž. Čeká nás v neposlední řadě také soutěž ve výtvarné tvorbě na téma "Zvířata ze ZOO".

Projekt V souladu s přírodou je pro naši výuku jak přírodovědy, tak prvouky velmi užitečný.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel